Regulamin

 

Regulamin sklepu Klarisa

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod domeną www.klarisa.sklep.pl jest 

Firma "KASPIAN" PAWEŁ BARGIEL UL.ZIELONA 22A 42-290 ŁOJKI NIP:949-157-79-71

telefon kontaktowy: 517-795-805, 697-628-615

adres e-mail: sklep@klarisa.sklep.pl

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną www.klarisa.sklep.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

nr rachunku bankowego: 84 1050 1142 1000 0092 4574 4009

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. KLARISA jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż obuwia i odzieży dziecięcej. Obuwie należy do różnych kategorii, z których każda posiadać będzie podkategorie szczegółowo wymienione na stronie internetowej sklepu.

2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego sklepu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

3. Zamawiający w sklepie www.KLARISA.SKLEP.PL zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie  lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check–box.

4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.klarisa.sklep.pl

Sprzedawca – Firma KASPIAN PAWEŁ BARGIEL UL.ZIELONA 22A 42-290 ŁOJKI NIP: 949-157-79-71

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto – element systemu e– sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie                                                                                                                             

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży       

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie KLARISA, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Sprzedawca zapewnia Klienta o każdorazowym informowaniu go o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z funkcjonowaniem swojego sklepu internetowego. Dane KLIENTA gromadzone są i przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w powyższym zakresie jedynie na czas realizacji zamówienia, a następnie (o ile Klient nie założy Konta w sklepie) usuwane i nieudostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Każdy kolejny sposób i cel przetwarzania danych osobowych Klienta jest dokonywany za jego wyraźną, uprzednią zgodą. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy.

6. Formularze zgody (check– boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientów, nieodzowne do zawarcia umowy sprzedaży na odległość oznaczone są czerwoną gwiazdką na stronach internetowych Sklepu. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości (z wejściem w życie RODO) o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest również w opcji „zamówienie bez rejestracji”, jak i tradycyjnie, logując się/rejestrując w sklepie internetowym Sprzedawcy.

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (a), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików Cookies (c), jak również dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę http z włącząną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz moniorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.

11. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, Sprzedawcy i klientów sklepu internetowego, ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

12. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia w sklepie internetowym www.kokoleti.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych, albo przesyłania wiadomości Newsletter od SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przez Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż do przesłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych– usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.

 

Proces zakupu i składanie zamówień, płatność, dostawa

1. Sklep internetowy klarisa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.kokoleti.pl, za pośrednictwem której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności tam udostępnione. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.kokoleti.pl i obejmuje obuwie dziecięce; proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

A. określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,
B. ilość produktów,
C. cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,
D. wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),
E. przewidywany termin dostawy,
F. łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),
G. metodę płatności + termin zapłaty,
H. pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail),
I. adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf (lub innej, umożliwiającej zapisanie dokumentu) pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia. Sprzedawca zanim dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu firm kurierskich (portal apaczka.pl i Poczty Polskiej) . Każdorazowo przy realizacji zamówienia rodzaj i koszt transportu jest uzgadniany przez Klienta w procesie zamówienia. Koszty samej dostawy są uzależnione od gabarytu zamawianego towaru i cennika wybranego operatora. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca przewiduje opcję odbioru osobistego, jak również wysyłkę zagraniczną. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

3. Całkowita wartość  Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze produktu, na każdym etapie składania zamówienia jego wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta, aż do momentu potwierdzenia zamówienia;

- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, promocjach i opisach  produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów (o rozpoczęciu/zmianie/zakończeniu promocji);

- w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba  jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);

- sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji;

4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Po dodaniu produktu do koszyka klient może przejść “do kasy” (do koszyka). Tutaj wyświetlana jest zawartość koszyka: jaki produkt został dodany, ile sztuk, cena, wartość zamówienia, czas wysyłki. Można wrócić do zakupów albo finalizować obecne. Jeżeli Klient kończy zamówienie, to pod spodem wybiera: kraj wysyłki, rodzaj dostawy, rodzaj płatności. Cena produktu aktualizuje się podczas procesu składania zamówienia automatycznie.

Na samym dole ukazuje się jeszcze informacja o czasie realizacji zamówienia w zależności od przewoźnika. Potem należy kliknąć ZAMAWIAM I PŁACĘ.

DRUGI KROK (podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia) Można zamówić bez rejestracji, zakładając konto lub logując się do swojego konta klienta. Dane potrzebne do rejestracji to: imię, nazwisko, e-mail, hasło, adres wysyłki (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj). Tutaj trzeba zaznaczyć (wymagane) akceptację regulaminu, oraz zaakceptować oświadczenia o przetwarzaniu danych, prawie do odstąpienia od umowy i wymogach temu towarzyszącym, akceptację polityki prywatności i ewentualne oświadczenia zgody marketingowej. Ponadto można wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
Następnie należy kliknąć w PODSUMOWANIE. Tutaj przedstawione są wszystkie nasze wcześniejsze wybory. Można je też jeszcze zmienić, czyli adres dostawy, adres na fakturze, forma płatności i dostawy. Aby zakończyć proces trzeba kliknąć POTWIERDZAM ZAKUP Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e- mail. Sprzedawca zapewnia wsparcie sprzedażowe potencjalnym Klientom poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny z wykwalifikowaną kadrą pracowników Sprzedawcy.

6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia oznacza zawarcie ważnej umowy sprzedaży na odległość.

7. Dostępne u Sprzedawcy obecnie opcje płatności to:

Przedpłata na konto (przelew bankowy);

Shopper płatności;

Płatności Paypal;

Za pobraniem;

Blik;

Przelwy24.pl;

Płatność online realizowana za pośrednictwem serwisu Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13- 51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności na odpowiednio rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych. W braku otrzymania kwoty płatności lub braku informacji od operatora płatności internetowych zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o terminie wysyłki i możliwych wydłużeniach tego terminu. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, z wyjątkiem przedmiotów, które wymagają specjalnego sprowadzenia lub mają ograniczoną dostępność, co zaznaczone każdorazowo jest w opisie produktu. Do tego okresu należy doliczyć czas dostawy, który wynosi w zależności od wybranej jej formy odpowiednio: przesyłka kurierska DPD w ciągu 24 godzin, , przesyłka kurierska Kurier48 Pocztex w ciągu 3 dni roboczych, - w opcji płatności z góry, przy płatności za pobraniem  .

Na życzenie klienta możliwa jest wysyłka zagraniczna, według cennika Poczty Polskiej (Global Express Europa, Global Express Świat) do wybranych kategorii krajów (Europa Zachodnia, Wschodnia, Świat), ceny kształtują się w granicach od 43 zł do 96 zł, w zależności od kraju dostawy i wagi przesyłki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie operatora, jak również w linku przekierowującym na stronach internetowych sklepu. Każda z opcji płatności i dostawy widoczna jest do wyboru dla Klienta w procesie realizacji zamówienia.

Zamówienia złożone do godziny 12 rano każdego dnia roboczego i z płatnością zaksięgowaną do południa tego samego dnia będą przekazywane do wysyłki jeszcze tego samego dnia.

Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta do wysyłki w osobnej wiadomości. Sprzedawca czeka na zaksięgowanie środków służących do opłacenia zamówienia 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

Czas realizacji zamówienia średnio wynosi 3 dni robocze (kurier DPD i DHL), 1 dzień na przygotowanie zamówienia po stronie Sprzedawcy oraz dwa dni na dostawę po stronie firm kurierskich, z którymi Sprzedawca współpracuje. Czas realizacji zamówienia w przypadku kuriera Poczty Polskiej, może wynosić do 5 dni roboczych.

Dniami dostawy są dni robocze, co należy uwzględnić przy składaniu zamówienia i obliczania.

9. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta biznesowego, czy konsumenta.

10. Do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie www.KLARISA.SKLEP.PL KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Opcje te również do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” może modyfikować, odpowiednio do swoich preferencji. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji.

11. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.

12. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane w ten sposób przez sklep internetowy KLARISA w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą ewentualnie wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu.
Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji oraz o czasie takiego przetwarzania. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

 

KONTO KLIENTA 
 1. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności Sprzedawcy dokonywana jest poprzez wyraźne oświadczenie złożone w Formularzu Rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu.
 2. Utworzenie Konta Klienta oraz dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W każdym czasie Klient, korzystając z funkcjonalności oferowanych w panelu Konta Klienta, ma możliwość zmiany i poprawiania danych wprowadzonych przez siebie w trakcie tworzenia tego Konta.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, jak również może zlikwidować Konto Klienta, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności innych Klientów,działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, lub zasadami współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne składanie Zamówień i nieodbieranie przesyłek z zamówionym towarem.

REKLAMACJE TOWARU

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe oraz mogą być objęte gwarancją producenta. Jeśli producent daje gwarancję na dany towar, to dokument gwarancji załączany jest do towaru i wraz z nim dostarczany Klientowi.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Jeśli towar zakupiony u Sprzedawcy jest wadliwy, Klient może złożyć u Sprzedawcy reklamację. Reklamacja może zostać złożona na FORMULARZU stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Reklamacja w postaci elektronicznej powinna zostać wysłana na adres e-mail: TYNECZKAA@GMAIL.COM lub – w wypadku reklamacji pisemnej - na adres Sprzedawcy: PAWEŁ BARGIEL "KASPIAN " ZIELONA 22A 42-290ŁOJKI
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien także przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: 
 7. PAWEŁ BARGIEL "KASPIAN " ZIELONA 22A 42-290ŁOJKI
 8. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. W wypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi także udokumentowane koszty przesyłki reklamowanego towaru do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobranie

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Adresem właściwym do dokonania zwrotu towaru w procedurze odstąpienia od umowy jest: KASPIAN PAWEŁ BARGIEL UL.ZIELONA 22A 42-290 ŁOJKI

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

W przypadku zwrotu towarów wielogabarytowych w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych całkowitych kosztach zwrotu takiego towaru pod rygorem przerzucenia tych kosztów na Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw
konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl